วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เพลงรางวัลของครู

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่ 1/2555


27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555 ฝ่ายฝึกประสบการณ์แจ้งรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูให้หลักสูตรและนักศึกษาเลือก
5 – 8 มีนาคม 2555 นักศึกษาประสานโรงเรียน/เลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9 มีนาคม 2555 หลักสูตรส่งรายชื่อนักศึกษาและโรงเรียนตามแบบรายงานส่งตัวนักศึกษาให้ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
12 – 23 มีนาคม 2555 - ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประมวลผลรายชื่อโรงเรียนที่ นักศึกษาเลือกไปปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
30 มีนาคม 2555 - ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประกาศรายชื่อนักศึกษาและโรงเรียน ที่ไปปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 และออกหนังสือแจ้ง โรงเรียน
24 – 27 เมษายน 2555 โครงการค่ายครูมืออาชีพ
30 เมษายน 2555 นักศึกษารับหนังสือส่งตัวไปโรงเรียน
1 – 4 พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษาร่วมกับเขตพื้นที่และโรงเรียน ณ สานักงานเขตพื้นที่
พฤษภาคม 2555 สัมมนาครูพี่เลี้ยง
วันเปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2555 วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1 ตามที่โรงเรียนกาหนด - นักศึกษาเริ่มปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ณ สถานศึกษา - นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูตามภาระงานที่กาหนด - รับการนิเทศและประเมินจากผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ นิเทศก์ตามระยะเวลาที่กาหนด
14– 15 กรกฎาคม 2555 สัมมนาระหว่างปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
6– 7 ตุลาคม 2555 สัมมนาหลังปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
6 – 10 ตุลาคม 2555 นักศึกษาส่งคู่มือและรายงาน/แฟ้มข้อมูลแสดงภาระงาน ให้หลักสูตรเพื่อสรุปและตัดสินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1